Conflicterende belangen tussen bemiddelaar en volmachtbedrijf

Conflicterende belangen tussen Rabobank als assurantiebemiddelaar en BlauwOranje Assuradeuren als gevolmachtigd agent van verzekeraars willen we natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Daarom hanteren wij een Procedure Conflicterende Belangen. Op deze pagina lees je hier meer over.

BlauwOranje Assuradeuren vertegenwoordigt bij het afsluiten van verzekeringen en het behandelen van schades de belangen van de verzekeraars van wie zij een volmacht heeft gekregen. Heb je een verzekering via bemiddeling door Rabobank afgesloten, dan is Rabobank jouw bemiddelaar en aanspreekpunt voor jouw verzekeringen.

Als zich een situatie voordoet waarbij sprake kan zijn van een tegengesteld belang, dan is het de medewerkers van BlauwOranje Assuradeuren en Rabobank niet toegestaan daarin zelfstandig een beslissing te nemen. De zaak wordt in dat geval voorgelegd aan de directie van BlauwOranje Assuradeuren. Deze neemt een onderbouwde beslissing, waarbij het belang van de klant volledig is meegewogen. Als dat nodig is, wordt het oordeel van de volmachtgevende verzekeraar gevraagd. De beslissing wordt vastgelegd in het dossier van de klant en Rabobank communiceert de beslissing aan de klant.

Voorbeelden van conflicterende belangen zijn:

  • Een medewerker van Rabobank doet aan de klant een toezegging over een door BlauwOranje Assuradeuren te nemen besluit en kan die toezegging niet waarmaken.

  • Een klant van Rabobank wordt door een adviesfout van Rabobank met een dekkingsafwijzing geconfronteerd.

  • Rabobank en BlauwOranje Assuradeuren zijn het niet eens over een acceptatie- of schadebehandelingsvraagstuk.

  • Meerdere klanten van Rabobank zijn betrokken bij hetzelfde schadegeval waarbij discussie is over het schuldvraagstuk.

  • Fraudevraagstukken

Voorkomen van conflicterende belangen

Om conflicterende belangen te voorkomen zijn de volgende maatregelen getroffen

  • BlauwOranje Assuradeuren en Rabobank zijn afzonderlijke juridische entiteiten.

  • De bedrijfsvoering van BlauwOranje Assuradeuren en Rabobank is zodanig ingericht dat de bedrijfsprocessen van BlauwOranje Assuradeuren en Rabobank van elkaar gescheiden zijn.

  • Medewerkers van Rabobank zijn niet betrokken bij beslissingen van BlauwOranje Assuradeuren. 

  • Beslissingen van BlauwOranje Assuradeuren worden genomen volgens de daartoe gemaakte schriftelijke afspraken met de diverse volmachtgevende verzekeraars. Van deze afspraken kan door BlauwOranje Assuradeuren uitsluitend na goedkeuring van de betreffende volmachtgevende verzekeraar worden afgeweken. 

  • De medewerkers van Rabobank handelen als zelfstandig bemiddelaar en adviseren en bemiddelen in het belang van de klant. Rabobank is daarbij niet gebonden aan de verzekeringen van BlauwOranje Assuradeuren.